torsdag, juni 17, 2010

Idag följer (C) stämmobeslut

Idag kommer det röstas om kärnkraften och Annie Johansson är stolt över att knyta ihop energiöverenskommelsen idag, Fredrick Federley är glad över att vara i mål när efter att först lyfta frågan 2005. Detta är ytterliggare ett steg i energiöverenskommelsen.

Den viktigaste delen är utveckla den förnyelsebara energin tex utbyggnaden av vindkraften i Sverige har ökat med 49% mellan 2008 och 2009 och nu ser man över hur man kan förenkla tillståndsgivningen så att fler vindkraftverk kan byggas och tillstånd kan ges enklare och snabbare än idag. Elias Giertz skriver mer. Annie tipsar om Mauds replikskifte med Maria Wetterstrand som är riktigt bra.

Solveig Zander, Magnus Svensson, Johan Hedin, Gustav Andersson, Albin Broman

Ett litet utdrag ifrån Centerpartiets senaste stämmoprotokollet ifrån 2009 rubriken är "Klimatpolitik som tillväxtkraft"

Centerpartiet anser inte att kärnkraften är en långsiktigt hållbar energikälla. Men det går inte bortse från att den svenska elproduktion i dagsläget till hälften är beroende av kärnkraft. Det innebär att kärnkraften under överskådlig tid kommer behöva spela en roll i den svenska elförsörjningen. I och med överenskommelsen förlängs den svenska kärnkraftsparentesen. Samtidigt ställs tydliga krav för byggandet upp för eventuella nya reaktorer. En viktig prövningsgrund för nya kärnkraftsverk kommer att vara försörjningstrygghet. Kärnkraften ska i framtiden bära sina egna kostnader, något statligt stöd kommer inte att ges. En viktig förutsättning för fortsatt drift av kärnkraften är att säkerhetskraven skärps successivt och att ansvaret för olyckor skärps i enlighet med internationella konventioner. Centerpartiets uppfattning är dessutom att kärnkraften fullt ut skall bära sina egna kostnader och att det tas fram livscykelanalys för befintliga och eventuellt nya kärnkraftverk. Det ska vara upp till marknaden att bedöma huruvida kärnkraftsinvesteringar är lönsamma eller ej.


Besluten som togs av stämman var
• Att energipolitiken ska förena miljö, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.
• Långsiktigt forma ett hållbart energisystem försörjt enbart av förnybara energikällor.
• Successivt fasa ut energikällor som inte är långsiktigt hållbara.
• Nu prioritera att minska fossilberoendet i transportsektorn och kraftigt öka den förnybara elproduktionen.
• Att elnäten i Sverige och Europa utvecklas för att möjliggöra förnybar energiförsörjning i stor skala och en smartare och effektivare energianvändning.
• Att en kostandseffektiv omställning till förnybar energi och effektivare energianvändning också är det bästa sättet att skapa förutsättningar för långsiktig konkurrenskraft för den Sveriges energiintensiva industri.
• Stärka Sveriges globala konkurrenskraft genom att stärka vår världsledande position i omställningen till en hållbar energiframtid.
• Ta fram livscykelanalys för befintliga och eventuellt nya kärnkraftverk.
• Genomföra en översyn av minerallagen för att pröva möjligheten att stärka det kommunala medinflytandet redan i projekterings- och provborrningsskedet.


Socialdemokraterna har verkligen gjort ett "bra" jobb med att försöka sätta en bild av ett Centerparti som kör någon toppstyrd grej och sviker sina ideal osv.
Inte helt oväntat håller jag inte med, när överenskommelsen först presenterades var många Centerpartister förvånade, efter att de förvånade Centerpartisterna har läst in sig på vad den verkligen innebär är de allra flesta riktigt nöjda med flera tydliga beslut som säger att inte några skattepengar ska gå till kärnkraft och att ägarna till kärnkraften tar fullt ansvar vid olycka. Fast dom viktigaste besluten är inte dessa, utan de satsningar och förenklingar för förnyelsebar energi och minskningen av koldioxidutsläppen.

Inga kommentarer: